MONUMENTA
ΔΡAΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

Σύμβαση Ραμσάρ (Ν.Δ.191/74, Ν.1751/88 & Ν.1950/91)


Σύμβαση Ραμσάρ Ν.Δ.191/74, Ν.1751/88 & Ν.1950/91
(ΦΕΚ 350/Α/74, 26/Α/88 & 84/Α/91)

Άρθρο 1 - Άρθρο 2 - Άρθρο 3 - Άρθρο 4 - Άρθρο 5 - Άρθρο 6 - Άρθρο 7 Άρθρο 8 - Άρθρο 9 - Άρθρο 10 Άρθρο 10β - Άρθρο 11 - Τροποποίηση

Τα συμβαλλόμενα μέρη


Αναγνωρίζοντας την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του,
Λαμβάνοντας υπ' όψη τη θεμελιώδη οικολογική σημασία των υγρότοπων ως ρυθμιστών της καταστάσεως τών υδάτων και ως τόπων διαβιώσέως χαρακτηριστικής χλωρίδας, και πανίδας ιδιαίτερα δε υδρόβιων πτηνών.
Με την πεποίθηση ότι οι υγρότοποι αποτελούν μεγάλης σημασίας οικονομική, μορφωτική πηγή, και αναψυχής η απώλεια της οποίας θα ήταν ανεπανόρθωτη.
Επιθυμώντας να παρεμποδίσουν την προοδευτική καταπάτηση των υγρότοπων και την απώλειά τους, τώρα και στο μέλλον,
Αναγνωρίζοντας ότι τα υδρόβια πτηνά, στις εποχιακές αποδημίες τους διέρχονται τα σύνορα των κρατών και πρέπει να θεωρούνται διεθνής πηγή πλούτου,
Με την πεποίθηση ότι η διατήρηση των υγρότοπων και της χλωρίδας και πανίδας τους μπορεί νά διασφαλισθεί με συνδυασμό μακροπρόθεσμων εθνικών σχεδίων και ισότιμης διεθνούς δράσεως,

Συμφώνησαν τα κάτωθι:


Αρθρο 1

1.Για το σκοπό της παρούσης Συμβάσεως υγρότοποι είναι περιοχές με έλη, βάλτους, ποάνθρακες ή ύδατα, φυσικής ή τεχνικής προελεύσεως, μόνιμα ή προσωρινά, όπου το νερό είναι γλυκό, ή υφάλμυρο ή αλμυρό, τρεχούμενο ή στάσιμο, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων θαλάσσιου ύδατος, του οποίου το βάθος κατά την παλίρροια δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.
2. Για το σκοπό της Συμβάσεως υδρόβια είναι πουλιά που εξαρτώνται οικολογικά από τους υγρότοπους.

Αρθρο 2

1.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υποδείξει κατάλληλους υγρότοπους που βρίσκονται στο έδαφός του για να συμπεριληφθούν σε Πίνακά υγρότοπων Διεθνούς Σημασίας, που θα καλείται εφεξής « Ο Πίνακας» ο οποίος θα υποστηρίζεται από το Γραφείο που ιδρύεται, σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα όρια κάθε υγρότοπου θά περιγράφονται με σαφή τρόπο, θα σημειώνονται σε χάρτη και μπορούν να περιλαμβάνουν ζώνες παρόχθιες ή παράλιες που συνορεύουν με τους υγρότοπους και νησιά ή υδάτινες εκτάσεις, με βάθος μεγαλύτερο των έξι μέτρων κατά την παλίρροια, που είναι μέσα στους υγρότοπους, ιδιαίτερα όπου αυτοί (νησιά, εκτάσεις) έχουν σημασία σαν οίκότοποι υδροβίων.
2. Για την εκλογή των προς καταχώρηση στον Πίνακα υγρότοπων, θα λαμβάνεται υπ'όψη η διεθνής σημασία που έχουν από οικολογικής, βοτανικής, ζωολογικής , λιμνολογικής ή υδρολογικής απόψεως.Αρχικά πρέπει να περιληφθούν υγρότοποι, πού έχουν διεθνή σημασία γιά τα υδρόβια πτηνά, όλες τις εποχές του έτους.
3. Η συμπερίληψη ενός υγρότοπου στόν Πίνακα δεν επηρεάζει το αποκλειστικό κυρίαρχο δικαίωμα του συμβαλλόμενου μέρους (κράτους) στο εδαφος του οποίου βρίσκεται ο υγρότοπος.
4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υποδείξει ένα τουλάχιστο υγρότοπο για να περιληφθεί στον Πίνακα όταν υπογράφει τη συμφωνία ή όταν καταθέτει το επίσημο έγγραφο επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.
5. Τά συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν στον πίνακα και άλλους υγρότοπους πού βρίσκονται στο έδαφός τους, να διευρύνουν τα όρια όσων έχουν μη καταχωρηθεί ή να διαγράψουν ή να περιορίσουν γιά επείγοντες λόγους εθνικού συμφέροντος υγρότοπους που έχουν ήδη καταχωρηθεί, και θα ενημερώνουν, όσο πιό γρήγορα γίνεται, την όργάνωση ή την Κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη, σύμφωνα με το άρθρο 8, γιά τις άλλαγές αυτές.
6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα σέβεται τις διεθνεϊς του υποχρεώσεις για την προστασία, διαχείρηση και ορθολογική επικαρπία των αποδημητικών υδρόβιων πτηνών, και όταν υποδεικνύει καταχωρήσεις (υγρότοπων), και όταν κάνει χρήση του δικαιώματός του γιά τροποποίηση καταχωρήσεων (υγρότοπων), που βρίσκονται στο εδαφός του.


Αρθρο 3

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατυπώνουν και θα εφαρμόζουν τα σχέδια (πού καταστρώνουν) γιά να προωθοϋν την προστασία των υγρότοπων που περιέχονται στον Πίνακα και όσο το δυνατόν, την ορθολογική εκμετάλλευση των υγρότοπων που βρίσκονται στο έδαφός τους.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα φροντίσει να είναι ενημερωμένο όσο πιό νωρίς γίνεται, σε περιπτώσεις που ο οικολογικός χαρακτήρας οποιουδήποτε υγρότοπου πού βρίσκεται στο εδαφός του και περιέχεται στον Πίνακα έχει αλλάξει, αλλάζει ή υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει, εξαιτίας τεχνολογικών εξελίξεων, μολύνσεως του περιβάλλοντος ή άλλης ανθρώπινης παρεμβάσεως. Οι πληροφορίες γιά τέτοιου είδους μεταβολές, διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στην οργάνωση ή την Κυβέρνηση που εχει την ευθύνη σύμφωνα μέ τό αρθρο 8.

Αρθρο 4
1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα προωθεί την προστασία των υγρότοπων και των υδρόβιων πτηνών, ιδρύοντας προστατευόμενες περιοχές σε υγρότοπους, είτε αυτοί περιέχονται στον Πίνακα είτε όχι, και θα προνοούν ικανοποιητικά γιά την φρούρησή τους.
2. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαγράφει ή περιορίζει τα όρια ενός υγρότοπου πού περιέχεται στόν Πίνακα γιά λόγους επείγοντες εθνικού συμφέροντος θα πρέπει να αντικαταστήσει, όσο περισσότερο γίνεται, κάθε απώλεια και ιδιαίτερα θα πρέπει να δημιουργήσει επιπρόσθετες περιοχές (είδικης προστασίας) γιά τα ύδρόβια πτηνά και γιά την προστασία, είτε στην ίδια περιοχή είτε αλλού, ενός ικανοποιητικού τμήματος του αρχικοϋ οικότοπου.
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα έπιδιώξουν, με διαχείριση, να αυξήσουν τον πληθυσμό των ύδρόβιων πτηνων στους υγρότοπους που είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.
5. Τά συμβαλλόμενα μέρη θα προωθούν την εκπαίδευση προσωπικού, αρμόδιου για την επιστημονική έρευνα, διαχείριση και φύλαξη των υγρότοπων.


Αρθρο 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάζουν απόψεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ένας υγρότοπος εκτείνεται στο έδαφος περισσοτέρων του ενός συμβαλλόμενου μέρους ή στην περίπτωση πού υδρογραφική λεκάνη ανήκει σε πολλoύς συμβαλλόμενoυς. Συγχρόνως θα επιδιώκουν να συντονίζουν και να ύποστηρίζουν υφιστάμενα και μελλοντικά προγράμματα και διατάξεις, που αφορούν την προστασία των υγρότοπων και της χλωρίδας καί πανίδας τους (των υγρότοπων).

Αρθρο 6
1. Ιδρύεται Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών με σκοπό την επισκόπηση και την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Το γραφείο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ.1 θα συγκαλεί τακτικές συνόδους της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών ετών, εκτός αν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφιρετικά, και έκτατες συνόδους, μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των Συμβαλλομένω Μερών θα αποφασίζει για το χρόνο και το τόπο της επόμενης τακτικής συνόδου.
2. Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα έχει αρμοδιότητα όπως:
α. Νά συζητούν γιά την εφαρμογή της Συμβάσεως.
β. Να συζητούν γιά τις προσθήκες και μετατροπές στον Πίνακα.
γ. Να εξετάζουν τις πληροφορίες που αφορούν αλλαγές (μεταβολές) στο οικολογικό χαρακτήρα τών υγρότοπων, που περιέχονται στον Πίνακα και οι οποίες (πληροφορίες) παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3.
δ. Να κάνουν γενικές ή ιδιαίτερες συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη, όσον αφορά την προστασία, διαχείριση καί ορθολογική εκμετάλλευση των υγρότοπων και της πανίδας και χλωρίδας αυτών.
στ. Παίρνει κάθε άλλο μέτρο γιά τη προώθηση της λειτουργίας της Σύμβασης.
3. Να ζητούν από συναφείς διεθνείς οργανισμούς να συντάξουν εκθέσεις και στατιστικές σε θέματα, που είναι σημαντικά διεθνώς και επηρεάζουν τους υγρότοπους.
4. Τά συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίζουν ότι οι κάθε είδους αρμόδιοι για τη διαχείριση των υγροτόπων θα ενημερώνονται και θα λαμβάνουν υπ' όψη τους τις συστάσεις αυτών των Διασκέψεων που αφορούν την προστασία, διαχείριση και ορθολογική εκμετάλλευση των υγροτόπων και της χλωρίδας και πανίδας αύτων.
Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων θα υοθετεί κανόνες διαδικασίας γιά κάθεμια από τις συνόδους της
5.Η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών θα καταρτίσει και θα διατηρεί υπό παρακολούθησητον οικονομικό κανονισμό της Σύμβασης. Σε κάθε μιά από τις τακτικές συνόδους της η Διάσκεψη θα ψηφίζει τον προϋπολογισμό για την επομένη οικονομική περίοδο με πλειψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφισάντων Συμβαλλομένων Μερών.
6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό σύμφωνα με μια διαβάθμιση συνεισφορών που υιοθετείται ομόφωνα από τα παρόντα και ψηφίζοντα Συμβαλλόμενα Μέρη σε μια τακτική σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών.

Αρθρο 7
1. Οι αντιπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών σε τέτοιες Διασκέψεις πρέπει νά περιλαμβάνουν πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα εμπειρογνώμονα στούς υγρότοπους ή τα υδρόβια πτηνά λόγω γνώσεων και πείρας πού απέκτησαν στην επιστημονική, διοικητική ή άλλη ανάλογη ιδιότητα.
2. Έκαστο συμβαλλόμενο εκπροσωπούμενο στη Διάσκεψη διαθέτει μια ψήφο, ενώ οι συστάσεις και οι αποφάσεις υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλομένων Μερών, εκτος εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση.

Αρθρο 8
1. Η Διεθνής 'Ένωση για την Προστασία της Φύσεως και των Φυσικών Πόρων θα αναλάβει τα χρέη μόνιμου Γραφείου στό πλαίσιο της παρούσης συμβάσεως μέχρις ότου άλλη οργάνωση η Κυβέρνηση υποδειχθεί γιά αυτό το σκοπό από τα δύο τρίτα των συμβαλλόμενων μερών.
2. Τα καθήκοντα του μόνιμου γραφείου θα είναι, μεταξύ άλλων:
α. Να συμβάλλει στη σύγκληση καί οργάνωση των αναφερόμενων, στο άρθρο 6, Διασκέψεων,
β. Νά διατηρεί τον Πίνακα υγρότοπων Διεθνούς Σημασίας και να ενημερώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 για κάθε προσθήκη, επέκταση, διαγραφή ή περιορισμό των υγρότοπων που περιέχονται στον Πίνακα.
γ. Να ένημερώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη γιά κάθε άλλαγή στον οικολογικό χαρακτήρα των υγρότοπων πού περιέχονται στον Πίνακα οι πληροφορίες θα παρέχονται από τά Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2.
δ. Να ανακοινώνει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη κάθε μεταβολή τού Πίνακα ή κάθε μεταβολή του χαρακτήρα των υγρότοπων πού περιέχει και να προσχεδιάζει για τη συζήτηση αυτών των μεταβολών στην προσεχή διάσκεψη.
ε. Να γνωστοποιεί στο ένδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος τις συτάσεις των Διασκέψεων που εχουν σχέση με τις μεταβολές του Πίνακα ή του χαρακτήρα των
υγρότοπων, που περιέχει.

Αρθρο 9
1. Η Συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή, απεριόριστα.
2. Κάθε μέλος του ΟΗΕ ή Ειδικευμένου Οργανισμοϋ ή της Διεθνοϋς Ενώσεως Ατομικης Ενεργείας ή δεχόμενο το καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου, μπορεί να γίνει Μέρος αυτής της Συμβάσεως.
α. Με υπογραφή χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την επικύρωση.
β. Μέ υπογραφή υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει επικύρωση. (Η ύπογραφή ακολουθείται από επικύρωση).
γ. Με προσχώρηση.
3. Η επικύρωση ή προσχώρηση πραγματoποιείται με την κατάθεση του επίσημου εγγράφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως στο Γενικό Διευθυντή του ΟΗΕ για
την Παιδεία, την Επιστήμη και τά Γράμματα (που υποδεικνύεται κατωτέρω με τον όρο «Ο Θεματοφύλακας» .

Αρθρο 10
1. Η ισχύς της Συμβάσεως αρχίζει τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που επτά κράτη θα καταστούν μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
2. Στή συνέχεια η Σύμβαση θα ισχύει για κάθε συμβαλλόμενο μέρος τέσσερις μήνες από την ημερομηνία, πού την υπόγραψε χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την επικύρωση ή την κατάθεση του επίσημου εγγράφου του επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.

Αρθρο 10β (άρθρο που προσετέθη με τον Ν.1751/88)
1. Η σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί σε σύνοδο των συμβαλλομένων Μερών που συγκαλείται γιά το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου αυτού.
2. Προτάσεις για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλωνται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.
3. Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης και η αιτιολογία γι'αυτήν κοινοποιούνται στον οργανισμό ή την κυβέρνηση που εκτελεί καθήκοντα διαρκούς γραφείου κατά τη Σύμβαση (αναφερόμενο εφεξής ως «γραφείο») και κοινοποιείται έγκαιρα από το γραφείο σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις πάνω στο κείμενο από συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούνται στο γραφείο μέσα σε τρείς μήνες από την ημερομηνία κατά την οποίαν κοινοποιήθηκαν από το γραφείο οι τροποποιήσεις προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Το γραφείο αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα όλες
τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν μέσα στη προθεσμία αυτή.
4. Με γραπτή αίτηση του ενός τρίτου των συμβαλλομένων μερών συγκαλείται από το γραφείο σύνοδος των συμβαλλομένων μερών για να εξετασθεί η πρόταση τροποποίησηςπου κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την παρ.3. Το γραφείο συμβουλεύεται τα μέρη για ότι αφορά τον τόπο και το χρόνο της συνόδου.
5. Οι τροποποιήσεις υιοθετούνται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων καιψηφιζόντων συμβαλλομένων μερών.
6. Τροποποιήση που υιοθετήθηκε τίθεται σε ισχύ γιά τα συμβαλλόμενα μέρη που την αποδέχθησαν, την πρώτη ημέρα του τετάρτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποίαν τα δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών έχουν καταθέσει όργανο αποδοχής στον θεματοφύλακα. Γιά κάθε συμβαλλόμενο μέρος που καταθέτει όργανο αποδοχής μετά την ημερομηνία κατά την οποία δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών κατέθεσαν όργανο αποδοχής, η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τετάρτου μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης του δικού του οργάνου αποδοχής.

Αρθρο 11

1. Ο Θεματοφύλακας θα ενημερώνει όσο γρηγορότερα γίνεται τα Κράτη που υπόγραψαν ή προσχώρησαν στη Σύμβαση γιά:
α. (Περαιτέρω) υπογραφές Συμβάσεως.
β. Κατάθεση επίσημων εγγράφων επικυρώσεως της Συμβάσεως.
γ. Κατάθεση επίσημων εγγράφων προσχωρήσεως στη Σύμβαση.
δ. Ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως.
2. Ο Θεματοφύλακας θά καταχωρήσει τη Σύμβαση στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μετά την εναρξη της ισχύος της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού της

Ακόμη με τον Ν.1751/88 τροποιήθηκε η αρχική Σύμβαση.

9/11/2008