MONUMENTA
ΔΡAΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ

Ευρωπαϊκή σύμβαση του τοπίου/Σύμβαση της Φλωρεντίας


Ευρωπαϊκή σύμβαση του τοπίου

Προοίμιο

Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβαλλόμενα μέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας ανάμεσα στα Μέλη του για τον σκοπό της διασφάλισης και υλοποίησης των ιδανικών και των αξιών που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά, και ότι αυτός ο στόχος επιδιώκεται ιδίως δια μέσου συμφωνιών στα οικονομικά και κοινωνικά πεδία. Ενδιαφερόμενα να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη σε μια ισορροπημένη και αρμονική συχέτιση κοινωνικών αναγκών, οικονομικής δραστηριότητας και του περιβάλλοντος·
Επισημαίνοντας ότι το τοπίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο δημόσιου ενδιαφέροντος στο πολιτισμικό, οικολογικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο, ότι συνιστά πόρο που ευνοεί την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ότι η προστασία, η
διαχείριση και ο σχεδιασμός του μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας· ΄Εχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
· Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες· Σημειώνοντας ότι εξελίξεις στη γεωργία, στη δασοπονία, στις τεχνικές βιομηχανικής και εξορυκτικής παραγωγής, καθώς και στον χωροταξικό σχεδιασμό, στην πολεοδομία, στις συγκοινωνίες, στην υποδομή, στον τουρισμό και στην αναψυχή και ότι, σε ένα γενικότερο επίπεδο, μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία, σε πολλές περιπτώσεις επιταχύνουν την αλλοίωση των τοπίων· Θέλοντας να ανταποκριθούν στην επιθυμία του κοινού να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας τοπία και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή τους· Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι καθοριστικό στοιχείο για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγονται
δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα
· ΄Εχοντας ως αναφορά τα υφιστάμενα, σε διεθνές επίπεδο, νομικά κείμενα στους τομείς της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιφερειακού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διασυνοριακής συνεργασίας, και συγκεκριμένα τη Σύμβαση για τη Διατήρηση της ΄Αγριας Ζωής και των Φυσικών Οικοτόπων της Ευρώπης (Βέρνη, 19 Σεπτεμβρίου
ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 2/11 1979), τη Συμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (Γρανάδα, 3 Οκτωβρίου 1985), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προστασίια της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη) (Βαλέτα, 16 Ιανουαρίου 1992), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πλαίσιο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία ανάμεσα σε Τοπικές Κοινότητες ή Αρχές (Μαδρίτη, 21 Μαϊου 1980) και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Στρασβούργο, 15 Οκτωβρίου 1985), τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Ρίο Ιανέϊρο, 5 Ιουνίου 1992), τη Σύμβαση που αφορά στην Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι, 16 Νοεμβρίου 1972), και τη Σύμβαση για την Πρόσβαση στην Πληροφόρηση, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά Ζητήματα
(΄Αρχους, 25 Ιουνίου 1998)· Αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα και η ποικιλία των Ευρωπαϊκών τοπίων συνιστά κοινό πόρο, και ότι είναι σημαντική η συνεργασία για την προστασία, της διαχείριση
και τον σχεδιασμού του· Προσδοκώντας στην παροχή ενός νέου θεσμικού εργαλείου αφιερωμένου αποκλειστικά στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό όλων των τοπίων στην Ευρώπη, Έχουν αποφασίσει τα ακόλουθα: ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 3/11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι – Γενικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 1 – Ορισμοί
Για τους σκοπούς της Σύμβασης:
α. «Τοπίο» σημαίνει περιοχή, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον λαό, της οποίας ο χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων παραγόντων.
β. «Πολιτική τοπίου» αποτελεί έκφραση των αρμόδιων δημόσιων αρχών μέσα από γενικές αρχές, στρατηγικές και κατευθυντήριες οδηγίες που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό των τοπίων.
γ. «Στόχος ποιότητας τοπίου» σημαίνει, για συγκεκριμένο τοπίο, τη διατύπωση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των προσδοκιών του κοινού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του τοπίου που το περιβάλλει.
δ. «Προστασία τοπίου» σημαίνει δράσεις με σκοπό τη διατήρηση και συντήρηση των σημαντικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τοπίου, βάσει της κληροδοτημένης του αξίας, που προέρχεται από τη φυσική του διαμόρφωση ή/και την ανθρώπινη δραστηριότητα.
ε. «Διαχείριση τοπίου» σημαίνει δράση, μέσα από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, για τη διασφάλιση της συντήρησης ενός τοπίου σε τακτική βάση, ώστε να ρυθμίζονται και να εντάσσονται αρμονικά σ’ αυτό μεταβολές που προκαλούνται από κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διεργασίες.
στ. «Σχεδιασμός τοπίου» σημαίνει έντονα διορατική παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση, αποκατάσταση ή δημιουργία τοπίων.

Άρθρο 2 – Πεδίο Εφαρμογής
Υποκείμενη στις πρόνοιες του άρθρου 15, η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περι-αστικές περιοχές. Περιλαμβάνει χερσαίες εκτάσεις, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά τόσο τοπία που μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά, όσο και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα.

Άρθρο 3 – Στόχοι
Στόχοι της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή της προστασίας, της διαχείρισης και του σχεδιασμού του τοπίου, καθώς και η οργάνωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε συναφή θέματα.
ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 4/11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – Εθνικά Μέτρα

Άρθρο 4 – Κατανομή Ευθυνών
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εφαρμόζει την παρούσα Σύμβαση, ειδικά τα άρθρα 5 και 6, σύμφωνα με την ισχύουσα σ’ αυτό κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνέπεια με τις συνταγματικές του αρχές και τους διοικητικούς διακανονισμούς του, και με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκή Χάρτα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χωρίς εξαίρεση από τις ρυθμίσεις της Σύμβασης, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εναρμονίζει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης με τις δικές του πολιτικές.

Άρθρο 5 – Γενικά Μέτρα
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει:
α. Τη νομική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών, και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους.
β. Τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικής για το τοπίο που να αποσκοπεί στην προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του μέσα από την υιοθέτηση των συγκεκριμένων μέτρων που προνοεί το άρθρο 6.
γ. Τη θεσμοθέτηση διαδικασίας για τη συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής για το τοπίο, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο β.
δ. Την ένταξη της έννοιας του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, καθώς και σε άλλους τομείς με δυνατές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο.

Άρθρο 6 – Ειδικά Μέτρα
Α. Ενδυνάμωση της συνείδησης των πολιτών
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει να προωθήσει την ενδυνάμωση της συνείδησης των πολιτών, των ιδιωτικών οργανισμών και των δημόσιων αρχών σε σχέση με την αξία των τοπίων, τον ρόλο τους και τις μεταβολές στις οποίες αυτά υπόκεινται.
Β. Εκπαίδευση και επιμόρφωση
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την προαγωγή:
α. Της κατάρτισης ειδικών σε θέματα αξιολόγησης του τοπίου και των τρόπων επέμβασης σ’ αυτό. ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 5/11
β. Της διοργάνωσης πολυτομεακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την πολιτική για το τοπίο, την προστασία, τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του, για επαγγελματίες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, καθώς και για ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα.
γ. Της εισαγωγής σχολικών και πανεπιστημιακών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι, στις σχετικές θεματικές ενότητες, θα εξετάζουν τις αξίες που αποδίδονται στο τοπίο και τα θέματα που εγείρονται από την προστασία, τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του.
Γ. Αναγνώριση και αξιολόγηση
1. Με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο γ του άρθρου 5, και με σκοπό τον εμπλουτισμό της γνώσης για τα τοπία του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει:
α. i) την αναγνώριση των δικών του τοπίων σε ολόκληρη την επικράτειά του,
ii) την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους και των δυνάμεων και πιέσεων που τα μεταβάλλουν, και
iii) την επισήμανση των μεταβολών αυτών.
β. Την αξιολόγηση των τοπίων που έχουν καταγραφεί με την πιο πάνω διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες αξίες που τους έχουν αποδοθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον επηρεαζόμενο πληθυσμό.
2. Οι διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης θα καθοδηγούνται από την ανταλλαγή εμπειριών και μεθοδολογίας, που θα οργανώνονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8.
Δ. Στόχοι ποιότητας τοπίου
Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει να ορίσει τους στόχους ποιότητας του τοπίου για τα τοπία που έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5.
Ε. Εφαρμογή
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών για το τοπίο, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος αναλαμβάνει την εισαγωγή θεσμικών εργαλείων που αποσκοπούν στην προστασία, τη διαχείριση ή/και τον σχεδιασμό του τοπίου. ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 6/11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκή Συνεργασία

Άρθρο 7 – Διεθνείς Πολιτικές και Προγράμματα
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται στην εξέταση της διάστασης του τοπίου σε διεθνή προγράμματα και πολιτικές, και να συστήνουν, όπου αρμόζει, την περίληψη σε αυτές σχετικών προνοιών.

Άρθρο 8 – Αμοιβαία Βοήθεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν σύμφωνα με τα άρθρα αυτής της Σύμβασης, και ειδικότερα:
α. Να παρέχουν το ένα στο άλλο τεχνική και επιστημονική βοήθεια σε ζητήματα τοπίου με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, και την κοινοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών μελετών.
β. Να προάγουν την ανταλλαγή εμπειρογνομόνων στα τοπία, κυρίως για σκοπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
γ. Να ανταλλάζουν πληροφορίες σε όλα τα ζητήματα που καλύπτονται από τις πρόνοιες της Σύμβασης.

Άρθρο 9 – Διασυνοριακά τοπία
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και, όπου χρειάζεται, θα ετοιμάζουν και θα εφαρμόζουν κοινά προγράμματα για το τοπίο.

Άρθρο 10 – Παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης
1. Υπάρχουσες αρμόδιες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, που έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 17 του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα καθοριστούν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης.
2. Σε συνέχεια κάθε Συνάντησης των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάζει προς την Επιτροπή Υπουργών έκθεση για το έργο που επιτελείται και τη λειτουργία της Σύμβασης.
3. Οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων θα προτείνουν στη Επιτροπή Υπουργών τα κριτήρια επιλογής και τους κανόνες που θα διέπουν την απονομή Βραβείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο.
ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 7/11

Άρθρο 11 – Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο
1. Το Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο είναι μια διάκριση η οποία μπορεί να απονέμεται σε τοπικές και περιφερειακές αρχές και στις ομάδες τους, που θα έχουν θεσμοθετήσει – μέσα από την πολιτική τοπίου ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη – πολιτική ή μέτρα για την προστασία, τη διαχείριση και/ή τον σχεδιασμό του τοπίου τους, τα οποία έχουν μακροπρόθεσμα αποδειχθεί αποτελεσματικά και ως εκ τούτου μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπα για άλλες περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη. Η διάκριση μπορεί επίσης να απονέμεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με ιδιαίτερα αξιοσημείωτη προσφορά στην προστασία, στη διαχείριση ή στον σχεδιασμό του τοπίου.
2. Αιτήσεις για το Βραβείο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο θα υποβάλλονται στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 10, από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Διασυνοριακές τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και ομάδες τέτοιων αρχών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαχειρίζονται από κοινού το τοπίο που αφορά η αίτηση.
3. Βάσει προτάσεων των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 10, η Επιτροπή Υπουργών θα καθορίζει και θα δημοσιεύει τα κριτήρια για την απονομή του Βραβείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο, θα υιοθετεί σχετικούς κανόνες και θα απονέμει το Βραβείο.
4. Η απονομή του Βραβείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο γίνεται με στόχο την ενθάρρυνση των βραβευόμενων, ώστε να διασφαλίζουν τη βιώσιμη προστασία, διαχείριση και/ή σχεδιασμό των σχετικών τοπίων. ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 8/11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV – Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 12 – Σχέση με Άλλα Νομοθετήματα
Οι πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης δεν προδεσμεύουν αυστηρότερες πρόνοιες που αφορούν την προστασία, τη διαχείριση και τον σχεδιασμό του τοπίου, που περιέχονται σε άλλα υφιστάμενα ή μελλοντικά δεσμευτικά εθνικά ή διεθνή νομοθετήματα.

Άρθρο 13 – Υπογραφή, Επικύρωση και Ισχύς
1. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα νομοθετήματα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών μετά από την ημερομηνία κατά την οποία δέκα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασαν τη συναίνεσή τους να δεσμευτούν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις πρόνοιες της προηγούμενης παραγράφου.
3. Με αναφορά σε οποιοδήποτε υπογράφον κράτος που εκφράζει αργότερα τη συναίνεσή του για να δεσμευτεί από αυτή, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατάθεσης του νομοθετήματος επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της.

Άρθρο 14 – Προσχώρηση
1 Όταν η παρούσα Σύμβαση θα έχει τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κράτος το οποίο δεν είναι μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προσχωρήσει στην Σύμβαση με απόφαση πλειοψηφίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο δ του άρθρου 20 του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την ομόφωνη ψήφο των Κρατών Μερών που δικαιούνται να κατέχουν θέσεις στην Επιτροπή Υπουργών.
2. Με αναφορά σε κάθε Κράτος που προσχωρεί, ή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε περίπτωση προσχώρησής της, η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία της κατάθεσης του νομοθετήματος προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 15 – Εδαφική Εφαρμογή
1. Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί, κατά τον χρόνο της υπογραφής ή συγχρόνως με την κατάθεση του νομοθετήματος επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να προσδιορίσει την περιοχή ή τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμόζεται η Σύμβαση. ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 9/11
2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε ύστερη ημερομηνία, με δήλωση που να απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή που καθορίζεται στη δήλωση. Αναφορικά με τέτοια περιοχή, η Σύμβαση θα ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα.
3. Οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις δύο πιο πάνω παραγράφους μπορεί, αναφορικά με οποιαδήποτε περιοχή που αναφέρεται σε τέτοια δήλωση, να ανακληθεί με ειδοποίηση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέτοια ανάκληση θα ενεργοποιηθεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 16 – Αποκήρυξη
1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, σε οποιοδήποτε χρόνο, να αποκηρύξει την παρούσα Σύμβαση με ειδοποίηση που να απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Τέτοια αποκήρυξη θα ενεργοποιηθεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μίας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 17 – Τροποποιήσεις
1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος ή οι Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 10 μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση.
2. Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος θα τη διαβιβάζει στα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη, και σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Κράτος μη μέλος έχει προσκληθεί να προχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14.
3. Οι Επιτροπές Ειδικών που αναφέρονται στο άρθρο 10 θα εξετάζουν οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση και θα υποβάλλουν κείμενο που θα έχει υιοθετηθεί με πλειοψηφία τριών τετάρτων των εκπροσώπων των Συμβαλλομένων Μερών στην
Επιτροπή Υπουργών για υιοθέτηση. Σε συνέχεια της υιοθέτησής του από την Επιτροπή Υπουργών με την πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο δ του άρθρου 20 του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και με την ομόφωνη ψήφο των Κρατών Μερών που δικαιούνται να κατέχουν θέσεις στην Επιτροπή Υπουργών, το κείμενο θα προωθείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη για αποδοχή.
4. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αναφορικά με τα Συμβαλλόμενα Μέρη που θα την έχουν αποδεχθεί την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 10/11 μίας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία τρία Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θα έχουν ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα για την
αποδοχή της. Σε σχέση με οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος που την αποδέχεται στη συνέχεια, τέτοια τροποποίηση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας περιόδου τριών μηνών έπειτα από την ημερομηνία κατά την
οποία το εν λόγω Μέρος θα έχει ειδοποιήσει τον Γενικό Γραμματέα για την αποδοχή του. ΦΕ/040608.CONVENTION-GREEK.doc 11/11

Άρθρο 18 – Ειδοποιήσεις
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιεί τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, οποιοδήποτε Κράτος ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, για τα ακόλουθα:
α. Κάθε υπογραφή.
β. Την κατάθεση οποιουδήποτε νομοθετήματος επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.
γ. Οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση βάσει των άρθρων 13, 14 και 15.
δ. Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται με βάση το άρθρο 15.
ε. Οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται με βάση το άρθρο 16.
στ. Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση, οποιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 17 και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή τίθεται σε ισχύ.
ζ. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ειδοποίηση, ενημέρωση ή γνωστοποίηση που σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=c%2FsYAENZIDo%3D&tabid=559

11/12/2012